ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA

Oglas je otvoren od 31.7.2020. do 8.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Dječji vrtić 'Mali svijet'


  • pismena zamolba: Banovčeva 29, 52100 Pula
Uvjeri posloprimac:

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
31.07.2020.-08.08.2020.g.
 
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“ i Odluke Upravnog vijeća od 30.07.2020.g., Dječji vrtić „Mali svijet“, Banovčeva 29, Pula objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
Zdravstveni voditelj/ica – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
 
Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
      1.         uvjetima za  zdravstvenog voditelja/icu sukladno čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, tj. mora imati odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit  te utvrđenu zdravstvenu sposobost za obavljanje poslova zdravstvenog voditelja/ice (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
 
     2.  predviđenim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
     Novine“, broj:  10/97, 107/07 i 94/13)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne Novine, br.: 82/08, 138/12).
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu treba priložiti sljedeće:
1.         Curriculum vitae (životopis)
2.         Dokaz o državljanstvu
3.         Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja  (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (diploma)
4.         Dokaz o položenom stručnom ispitu 
5.         Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)
6.         dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07i 94/13):
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  (članak 25.  stavak 2.) ne starije od dana objave natječaja
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
  (članak 25.  stavak 4.) ne starije od dana objave natječaja
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu    
  izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  ne starije od dana objave natječaja.
 
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti  kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17), dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.
 
Dokaze  kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 
Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti koje se može provesti pisanim i/ili usmenim testiranjem i intervjuom. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Dječjeg vrtića „Mali svijet“, www.dvmalisvijet.hr objavit će se podaci o provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Kandidati mogu o gore navedenim informacijama biti obaviješteni i telefonskim putem od strane vrtića.
 
Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Dječjeg vrtića „Mali svijet“, na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Pula i web stranici Grada Pule.
 
Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom na adresu:
 
Dječji vrtić „Mali svijet“ , Upravno vijeće
Banovčeva 29, 52100 Pula
s naznakom „Prijava na Natječaj za izbor zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno-ne otvaraj“
 
ili osobno u tajništvo vrtića na adresu:
 
Dječji vrtić „Mali svijet“, Upravno vijeće
Kamenjak 6, 52100 Pula
s naznakom „Prijava na Natječaj za izbor zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno-ne otvaraj“
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata na web stranici vrtića www.dvmalisvijet.hr
Dječji vrtić „Mali svijet“ zadržava pravo poništenja natječaja.
 
Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću „Mali svijet“ na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih na web stranici i oglasnoj ploči vrtića kao rezultata natječaja.
Informaciju o zaštiti osobnih podataka, te s tim u svezi navedene kontakte  možete saznati na web stranici vrtića www.dvmalisvijet.hr.

Oglas na stranicama HZZZ