ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Oglas je otvoren od 3.8.2020. do 11.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI


 • osobni dolazak: 52466 NOVIGRAD, EMONIJSKA 6
 • pismena zamolba: 52466 Novigrad, Emonijska 6
Uvjeri posloprimac:
viša medicinska sestra tehničar


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
3 godine
Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97; 107/07 i 94/13) i članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad  Upravno vijeće  raspisuje
Natječaj za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice vrtića
na neodređeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, 1 izvršitelj-ica.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva ili VšS medicinska sestra.
 • položen stručni ispit
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. , stavak 2. i 4.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak stavak
   
  Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj)  na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad.
  Za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.
   
  Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
 • dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • uvjerenja nadležnog suda (ne starije od  6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07.94/13))
 • kratak radni životopis
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.Probni rad u trajanju od 5 mjeseci.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči HZZ i Vrtića, Web stranici Vrtića i HZZ dana 03.08.2020. i otvoren je do 11.08.2020.
                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća
                                                                                                          Lorna Lisjak Makin
 
 

Oglas na stranicama HZZZ