VIŠI/A ZNANSTVENI/A SURADNIK/CA

Oglas je otvoren od 27.10.2022. do 27.12.2022.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada: Smjena - prijepodne

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM


pisana zamolba: KARLA HUGUESA 8, POREČ


Uvjeri posloprimac:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


3 godine

Na temelju Odluka Znanstvenog vijeća o raspisivanju natječaja, Institut raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor na znanstveno radno mjesto:

  1. viši znanstveni suradnik - područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (dostupan na mrežnim stranicama Instituta http://www.iptpo.hr) te imati proveden izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.

Prednost će imati kandidati čija je znanstvena djelatnost usmjerena na valorizaciju organskih otpadnih materijala, ishranu bilja i pedologiju s naglaskom na primjeni komposta i/ili biougljena u poljoprivredi kao poboljšivaća tla te koji imaju više iskustva s poznavanjem metodologije (transfer faktori) za evaluaciju prijenosa teških metala kod biljaka iz onečišćenog tla kao i radu na znanstvenoistraživačkim projektima. Nadalje, prednost će imati kandidati koji su kao prvi autori objavili više radova u visokokvalitetnim časopisima (WOS: Q1 ili Q2) u području valorizacije urbanog/poljoprivrednog otpada kroz primjenu u poljoprivredi te koji posjeduju dugogodišnja iskustva u analitičkom laboratoriju za analizu tla i biljnog materijala, kao i iskustvo u postavljanju i provođenju poljskih pokusa i pokusa u zaštićenim prostorima.

Uz prijavu treba priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti,
  3. dokaz o znanstvenom zvanju viši znanstveni suradnik u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda,
  4. sažetak znanstvene djelatnosti i
  5. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu,
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu, moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se pristupnikom u postupku javnog natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Institut za poljoprivredu i turizam kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnici koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvarit će u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani pristupnik bit će pozvan da u primjerenom roku dostavi izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. 

Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Znanstveno vijeće iz reda znanstvenika Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč (članak 40. Statuta Instituta za poljoprivredu i turizam (Pročišćeni tekst)).

Povjerenstvo utvrđuje listu pristupnika prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, koji su uz prijavu na natječaj priložili svu obvezujuću dokumentaciju kao i dodatnu dokumentaciju, čije su prijave pravodobne i potpune i pristupnike s te liste upućuje na provjeru znanja i vještina ukoliko utvrdi potrebu za istim.

Provjera znanja i vještina provodi se pismenim i/ili usmenim testiranjem, intervjuom i/ili razgovorom, a obavijest o mjestu i vremenu održavanja, sadržaju i načinu testiranja, intervjua i/ili razgovora i izvorima za pripremu kandidata, objavljuje se najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja na mrežnoj stranici Instituta: www.iptpo.hr.

Pristupnici koji ne pristupe provjeri znanja i vještina testiranjem, intervjuom i/ili razgovorom smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Pristupnici koji ne zadovolje sve uvjete natječaja ili ne dostave svu potrebnu dokumentaciju biti će obaviješteni putem elektroničke pošte pisanim putem da ne mogu pristupiti provjeri znanja i vještina testiranjem, intervjuom i/ili razgovorom.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni pristupnici ne zadovolje na testiranju, Instituta će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Institut zadržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti natječaj i zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Neizabrani kandidati mogu na odluku o izboru drugog kandidata uputiti prigovor čelniku Instituta.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 60 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom «Za natječaj » uz navođenje rednog broja i naziva radnog mjesta.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke, objavom putem web stranice Instituta www.iptpo.hr.Oglas na stranicama HZZZ