VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA FINANCIJE, PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Oglas je otvoren od 29.7.2020. do 13.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: FUNTANA-FONTANE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada: Smjena - prijepodne

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
OPĆINA FUNTANA


  • pismena zamolba: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2 52452 F
Uvjeri posloprimac:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • powerpoint

1 godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA FUNTANA-FONTANE

Jedinstveni upravni odjel

052/445-442, 052/445-188

funtana@funtana.hr

 

KLASA: 112-02/20-01/4

URBROJ: 2167/07-01/11-20-2

Funtana-Fontane, 27. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, na radno mjesto viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu su:

punoljetnost,

hrvatsko državljanstvo,

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

poznavanje rada na računalu,

poznavanje jednog stranog jezika,

položen državni ispit.

 

Na Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13. i 14., Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prednost pod jednakim uvjetima ostvaruju osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19). U slučaju isticanja prednosti temeljem ovog zakona kandidat mora dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

a) životopis,

b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

c) preslika osobne iskaznice,

d) dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem,

e) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

f) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

g) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,

h) vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,

i) dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),

j) dokaz o položenom državnom ispitu

k) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

l) dokazi o ostvarivanju prava prvenstva.

 

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit izvornik isprava.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima prijavljenim na Natječaj provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.funtana.hr. Na mrežnoj stranici www.funtana.hr i na Oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2 52452 Funtana, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane – NE OTVARAJ“.

Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PROČELNICA

Karmen PilatOglas na stranicama HZZZ