SPREMAČ/ICA

Oglas je otvoren od 29.7.2020. do 6.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: MEDULIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Uvjeri poslodavac:
Dječji vrtić Medulin


  • pismena zamolba: Munida 3a, 52203 Medulin
Uvjeri posloprimac:
Završena osnovna škola


Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.g.) i Odluke Upravnog vijeća od 20. srpnja 2020.g.  (KLASA: 601-03/20-01/9, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-20-03-04), Dječji vrtić Medulin, Munida 3a, 52 203 Medulin, dana 29. srpnja 2020. godine objavljuje
 
N A T J E Č A J
za radna mjesta

4. spremač/ica, 1 izvršitelj/ica, M/Ž na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno


Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete sukladno:
-  članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97) i
- Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 011-01/18-01/5, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-18-03-01 od 11. travnja 2018.g.), objavljen na web stranicama Dječjeg vrtića Medulin
http://www.dvmedulin.hr/images/uploads/files/Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu_DV_Medulin_11-04-2018.pdf.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 138/12, 69/17).
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće:
  1. Curriculum vitae (životopis)
  2. Domovnicu ili dokaz o državljanstvu EU
  3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja(stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (diploma)
  4. Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)
  5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07i 94/13):
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
               (članak 25.  stavak 2.) ne starija od dana objave natječaja
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
  (članak 25.  stavak 4.) ne starija od dana objave natječaja
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu    
              izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
              ne starija od dana objave natječaja.
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a po isteku i okončanju natječaja isti će biti vraćeni kandidatima.
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
 
Dječji vrtić Medulin zadržava pravo provedbe psihologijskog testiranja za kandidate.
Na provjeru znanja i psihologijsko testiranje mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i psihologijskom testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.
Na web stranici Dječjeg vrtića Medulin, www.dvmedulin.hr objavit će se podaci o terminu provjera znanja i psihologijskom testiranju kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Kandidati mogu o gore navedenim informacijama biti obaviješteni i telefonskim putem od strane Vrtića.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti  kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) , dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.
Dokaze  kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom na adresu:
 
Dječji vrtić Medulin
Munida 3A
52 203 Medulin
s naznakom „Prijava na Natječaj“
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
Dječji vrtić Medulin zadržava pravo poništenja natječaja.
 
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Medulin, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja.
Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Medulin na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na  internetskim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Medulin.
Dječji vrtić Medulin će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 42/18)
Informaciju o zaštiti osobnih podataka, te postupanje u odnosu na osobne podatke možete saznati na web stranici vrtića www.dvmedulin.hr

Oglas na stranicama HZZZ