RAVNATELJ/ICA

Oglas je otvoren od 29.7.2020. do 13.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada: Smjena - prijepodne

Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Pazin


  • pismena zamolba: Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin
Uvjeri posloprimac:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
5 godina

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20.) i članka 43. Statuta Centra za socijalnu skrb Pazin KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2163-381-06-06-14-2 od dana 16.12.2014. godine, koji je stupio na snagu dana 09.02.2015. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pazin na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pazin
Za ravnatelja/icu može biti izabran/a i imenovan/a osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo;
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije;
- najmanje 5 godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi;
- položen stručni ispit;
- da ne postoje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu izabire i imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pazin, na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu, na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
– dokaz o radnom stažu i iskustvu (dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima).

Kao dokaz o radnom stažu i iskustvu potrebno je dostaviti dokumente:
– elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojima ih je kandidat obavljao).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//
NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pazin da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin, s naznakom: »Za javni natječaj«.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni najkasnije 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.Oglas na stranicama HZZZ