RADNIK/ICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE U ODSJEKU USLUŽNIH POSLOVA

Oglas je otvoren od 11.7.2022. do 31.12.2022.

Broj traženih radnika: 15

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
OPĆA BOLNICA PULA

Uvjeri posloprimac:
Završena osnovna škola


Nije važno
OBP   

     Opća bolnica Pula

Ospedale Generale di Pola

 

 

JAVNI NATJEČAJ

                                                  Klasa: 100-01/22-01/

 

 

 

 1. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme– s probnim radom od 1 (jedan) mjesec

 

 1. Radnik na održavanju čistoće u Odsjeku uslužnih poslova – 15 izvršitelja

 

Uvjeti natječaja :

 • Završena osnovna škola

 

 

U dokumentaciji  za natječaj potrebno je priložiti:

 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za zdravstvene radnike
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana  (obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo  radno iskustvo

 

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

 

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama te oglasnoj ploči Opće bolnice Pula dana 11.07.2022. godine.

Prijave na natječaj zaprimaju se u periodu od 173 dana od dana objave natječaja, zaključno sa 31.12.2022. godine.

 

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Zagrebačka 30, 52100 Pula ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@obpula.hr sa naznakom „Za natječaj“.

Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.

Detaljnije na:

http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf        

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o održavanju psihološkog testiranja i održavanju razgovora će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula.

 

Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

 

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

 

 Oglas na stranicama HZZZ