POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

Oglas je otvoren od 30.7.2020. do 7.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 33 sata tjedno

Uvjeri poslodavac:
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI, POLA


 • pismena zamolba: Santoriova 3, 52100 Pula
Uvjeri posloprimac:
Srednja škola 4 godine


Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI POLA
Santoriova 3, Pula
 
KLASA:112-01/20-01/10
URBROJ:2168-18-20-5
Pula, 30.07.2020.
 
U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
 
TSŠ-S.M.S.I. Dante Alighieri Pula Pola kao partner u projektu raspisuje
 
POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
 
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1

Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore Italiana Dante Alighieri Pola, Santoriova ulica 3, 52100 Pula - razred 2020/2021 - 4. - 33 sati tjedno
 
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021..
   
UVJETI:
 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 
OPIS POSLOVA:
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika. Poslovi pomoćnika u nastavi definiraju se programom rada.
 
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu za nastavnu godinu 2020./2021. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.
 
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.
 
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu,
 • životopis,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),
 • potvrda ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu (podaci evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.
 
Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN 121/17), članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/ 93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to prava i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN 121/17), dužni su uz prijavu na natječa, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i sve dokaze propisane člankom 103. stavak 1 Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG//12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidati  na  natječaj  daje  privolu  za  obradu  osobnih  podataka navedenih  u  svim  dostavljenim  prilozima  odnosno  ispravama  za  potrebe  provedbe natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja/ice sukladno važećim propisima o zaštiti podataka.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 7.08.2020. do 09.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole:
 
TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA
Santoriova 3
52100 Pula
 
u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI POLA
Santoriova 3, Pula
 
CLASSE:112-01/20-01/10
N.PROT: 2168-18-20-5
Pola, 30 luglio 2020

Nelľambito del progetto „MOZAIK 3“ che si svolge nelľambito dello strumento „Assicurazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori per gli alunni con difficoltà di sviluppo nelle istituzioni educativo- istruttive elementari e medie superiori- fase III“ in base alľinvito UP.03.2.1.03 del Fondo sociale nelľambito del Programma operativo „Efficacia delle risorse umane 2014 - 2020“,
 
La TSŠ-S.M.S.I. Dante Alighieri Pula Pola, come partner nel progetto bandisce il seguente
 
INVITO
a svolgere le mansioni di insegnante di sostegno per gli allievi che presentano difficoltà nello sviluppo
 
 
Posto di lavoro: INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Numero richiesto di persone: 1
 
 • Luogo di lavoro: TSŠ-S.M.S.I. Dante Alighieri Pula Pola

Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola - Classe 2020./2021. - 4. - Fondo ore/settim. - 33
 • Tipo di contratto: contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021
 
CONDIZIONI
 
 • almeno il diploma di scuola media superiore (quadriennale)
  
Descrizione delle mansioni:
Il compito principale delľinsegnante di sostegno è di offrire agli allievi con difficoltà nello sviluppo un'assistenza diretta nel corso del processo educativo- istruttivo nei compiti che richiedono attività comunicativa, sensoriale e motorica degli alunni, nel movimento, un appoggio alle attività comunicativa, sensoriale e motorica degli allievi, nel movimento, un appoggio alle attività quotidiane didattiche, extrascolastiche e alľesterno della classe. Le mansioni delľinsegnante di sostegno sono:
 
fornire aiuto nella comunicazione e nel coinvolgimento sociale, assistenza nel muoversi, assistenza nel consumo di cibo e bevande, assistenza nello svolgimento delle esigenze di carattere igienico, assistenza
nello svolgimento di attività e compiti scolastici, collaborazione con gli docenti e i coetanei delľallievo in classe e mansioni specifiche per il funzionamento dei singoli allievi o del gruppo di allievi. Le mansioni dell'insegnante di sostegno vengono definite con il programma di lavoro.
 
Con il candidato/la candidata scelto/a come insegnante di sostegno per gli allievi con difficoltà nello sviluppo sarà stipulato un contratto di lavoro per l'anno scolastico 2020/2021 nel quale verranno stabiliti i diritti e doveri reciproci.
 
Nella domanda il candidato/la candidata deve indicare i dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono e cellulare) e fornire tutti gli allegati richiesti.
 
Alla domanda il candidato/a ha ľobbligo di allegare i seguenti documenti in forma originale o fotocopia:
 • la prova concernente ľadeguato livello di istruzione (fotocopia del diploma di laurea oppure il certificato attestante il livello ďistruzione conseguito),
 • la prova attestante la cittadinanza,
 • il curriculum vitae,
 • l'attestato comprovante l’assenza di condanne penali (non antecedente a 6 mesi) in merito all'art. 106 della Legge sull'educazione e l'istruzione nella scuola elementare e media superiore,
 • il certificato o l'attestato telematico sull'esperienza lavorativa (Ufficio croato di assicurazione pensionistica),
 • il certificato attestante la frequenza del programma di formazione per le mansioni di insegnante di sostegno, della durata minima di 20 ore.
   
Possono partecipare alľinvito anche i candidati/le candidate che non hanno terminato il programma di formazione per le mansioni di insegnante di sostegno, della durata minima di 20 ore, a condizione che lo concludano prima delľinizio del lavoro. Tutti i candidati scelti sono obbligati a superare il  programma di formazione degli insegnanti di sostegno prima di iniziare a svolgere il loro lavoro. I candidati che hanno già terminato questo programma, devono recapitare il certificato che lo attesta e non hanno ľobbligo di frequentare il corso di formazione. Il corso di formazione sarà organizzato dalla Regione Istriana nelľambito delľattuazione del progetto „MOZAIK 3“. La scelta dei candidati verrà attuata conformemente alle Indicazione per i candidati numero UP.03.2.1.02.
 
Non è necessario che le fotocopie degli allegati siano autenticate. I candidati avranno però il dovere di esibire gli originali prima della stipulazione del contratto.
 
Le domande incomplete e non pervenute in tempo, non saranno prese il considerazione.
 
I candidati che usufruiscono del diritto di precedenza in conformità all'articolo 102 sulla Legge relativa ai Difensori croati della Guerra di Indipendenza ed ai loro familiari (GU 121/17), all'articolo 48 comma f della Legge sulla tutela degli invalidi di guerra civili e militari (GU 33/92, 77/92, 27/93, 58/ 93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), all'articolo 9 sulla Legge sulla riabilitazione professionale e l'assunzione di persone disabili (GU 157/13, 152/14, i 39/18) devono evocare questo diritto esplecitamente nella domanda per il bando di concorso, a parità di condizioni e fornire in
 
allegato oltre ai documenti comprovanti l'idoneità secondo i requisiti richiesti, pure i documenti comprovanti lo status riconosciuto.
 
I candidati che usufruiscono del diritto di precedenza in conformità all'articolo 102 sulla Legge relativa ai Difensori croati della Guerra di Indipendenza ed ai loro familiari (GU 121/17), sono invitati a presentare la conferma ai sensi dell'articolo 103 comma 1 della Legge relativa ai Difensori croati della Guerra di Indipendenza ed ai loro familiari  che si trova sull'ipercollegamento-link del Ministero dei Difensori: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG//12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
 
I candidati nel momento in cui aderiscono al Bando di concorso, danno il loro consenso per l'uso dei  dati  personali sia  negli  allegati  che  nella documentazione richiesta  nel Bando di concorso per l'insegnante di sostegno, ai sensi delle leggi vigenti in merito alla tutela dei dati personali.
 
Le domande in forma scritta, complete di tutti i documenti comprovanti le condizioni richieste nelľInvito pubblico, devono pervenire al massimo entro il 7 agosto 2020 entro le ore 09.00 e vanno recapitate alľindirizzo della Scuola:
 
TSŠ-S.M.S.I. Dante Alighieri Pula Pola
Via Santorio 3
52100 Pola
 
alla quale il candidato si avvisa con indicato „Invito pubblico per lo svolgimento delle mansioni di insegnante di sostegno per gli alunni con difficoltà nello sviluppo“.

Oglas na stranicama HZZZ