POMOĆNIK/ICA U NASTAVI

Oglas je otvoren od 20.7.2020. do 6.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: OPRTALJ-PORTOLE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja:

Radno vrijeme: 28 sati tjedno

Uvjeri poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA


  • pismena zamolba: Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj
Uvjeri posloprimac:
Srednja škola 4 godine


Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; PROGRAM EDUKACIJE ZA POSLOVE POMOĆNIKA U NASTAVI
Nije važno
KLASA:112-03/20-03/07
URBROJ:2105-20-01-20-01
DATUM: 20. srpnja 2020. godine
 
U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
 
OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj, kao partner u projektu raspisuje
 
POZIV
 
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
 
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
  • Mjesto rada: 
Naziv škole i sjedište Razred 2020./2021. Sati tjedno
Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj 6. 28
 
  • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
 
UVJETI
  • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
     
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11., 5/12. , 86/12. 126/12 Pročišćeni tekst , 94/13, 152/14., 7/17. , 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( “NN” br. 102/2018.) 
 
OPIS POSLOVA
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima te vršnjacima učenika u razreduteposlovispecifičnizafunkcioniranjepojedinihučenikailiskupineučenika.
 
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
1.  životopis
2. presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
3. presliku domovnice
4. uvjerenje nadležnog suda da se protivpodnositeljaprijavenevodikaznenipostupakzanekoodkaznenihdjelaizčlanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja.
5. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
6. potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 
U prijavi na ovaj poziv kandidat mora navesti kontakt podatke ( adresu , e-mail adresu , telefonski broj ) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualne druge praktične provjere.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na ovaj poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat je dužan uz prijavu na ovaj poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatomstatusuizkojegproizlazipravoprednostiprizapošljavanjunakoje se poziva.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na ovaj poziv dostaviti dokaze iz čl. 103. st 1. navedenog zakona koji se mogupronaćinainternetskimstranicamaMinistarstvahrvatskihbranitelja. Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete ovog poziva dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom.
Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.
Kandidati prijavom na ovaj poziv daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe izbornog   postupka po pozivu.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom u roku petnaest (15) dana od dana objave ovog poziva namrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ-PORTOLE, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj-Portole s naznakom „za poziv“.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat će predočiti izvornik.
Na ovaj poziv se mogu javiti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji je odabrani.
Iznimno ako se na ovaj poziv prijavi kandidat ili kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
 
 
 
 
 
Ravnateljica
Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et. chem.
 

Oglas na stranicama HZZZ