POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA

Oglas je otvoren od 3.8.2020. do 11.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada: Smjena - prijepodne

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI


 • osobni dolazak: 52466 NOVIGRAD, EMONIJSKA 6
 • pismena zamolba: 52466 Novigrad, Emonijska 6
Uvjeri posloprimac:
kuhar


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97; 107/07 i 94/13) i članka 50. stavak 11. Statuta Dječjeg vrtića Tičići Novigrad   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova raspisuje 
JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNOG KUHARA-ICE
 na neodređeno puno radno vrijeme,40 sata tjedno, 1 izvršitelj-ica.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
 • KV kuhar
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. , stavak 2. i 4.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak stavak
  Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj)  na adresu: Dječji vrtić Tičići Novigrad- Scuola materna Tičići Cittanova , Emonijska 6, 52466 Novigrad
  Za radno mjesto pomoćnog kuhara -ice može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.
   
  Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika )
 • dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • uvjerenja nadležnog suda (ne starije od  6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07.94/13))
 • kratak radni životopis
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.Prijavom na natječaj kandidati daju svoju privolu da se njihovi podatci mogu koristiti isključivo za natječaj.Probni rad u trajanju od 5 mjeseci.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.                                                                                  
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči HZZ i Vrtića, Web stranici Vrtića i HZZ dana 03.08.2020. i otvoren je do 11.08.2020.
 
Predsjednica Upravnog vijeća
                                                                                              Lorna Lisjak Makin


 

Oglas na stranicama HZZZ