ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Oglas je otvoren od 28.7.2020. do 6.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: BRTONIGLA-VERTENEGLIO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Dječji vrtić Kalimero - Scuola d'infanzia Calimero


 • pismena zamolba: 52474 Brtonigla, Dudova 24 a
 • e-mailom: info@vrtic-kalimero.hr
Uvjeri posloprimac:

 • predškolski odgoj
 • Odgojiteljski studij

Viša ili prvostupanjska
Talijanski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
Nije važno
DJEČJI VRTIĆ „KALIMERO“
SCUOLA DELL'INFANZIA“ CALIMERO“
DUDOVA 24 A/VIA DEI GELSI 24 A
52474 BRTONIGLA-VERTENEGLIO
                                                           
KLASA: 601-02/20-02/05
UR.BROJ: 2015/04-10-02-20-04
 
Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Statuta, čl.50 Dječjeg vrtića Kalimero-Scuola dell'infanzia Calimero, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kalimero -Scuola dell'infanzia Calimero na 13.sjednici (601-02/20-02/05), objavljuje:
 
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
 ODGOJITELJ/ICA -  na neodređeno puno radno vrijeme -  1 izvršitelj/ica na hrvatskom jeziku i pismu
 
Uvjeti :
 • Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
 • pasivno poznavanje talijanskog jezika
   
Uz prijavu priložiti:
 • presliku domovnice
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima
  evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen ( na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita)
 • kratak životopis
   
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
   
   Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  i ovjerene preslike traženih dokumenata.
   
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećom aktima Vrtića. Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, te  i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
   
  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Kalimero“ --Scuola dell'infanzia „ Calimero“, Dudova ulica 24a/ Via dei Gelsi 24a, 52474 Brtonigla-Verteneglio, s naznakom: „Natječaj za odgojitelja (m/ž)- na neodređeno „
  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
   
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
   
  O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
  Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero Brtonigla –Verteneglio
   
  Brtonigla, 28. srpnja 2020.godine
   
  Predsjednica Upravnog vijeća
  Marija Buršić 


Oglas na stranicama HZZZ