ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Oglas je otvoren od 28.7.2020. do 6.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: BRTONIGLA-VERTENEGLIO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada: 2 smjene

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Dječji vrtić Kalimero - Scuola d'infanzia Calimero


 • pismena zamolba: 52474 Brtonigla, Dudova 24 a
 • e-mailom: info@vrtic-kalimero.hr
Uvjeri posloprimac:
Viša ili prvostupanjska


Talijanski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
Nije važno
DJEČJI VRTIĆ KALIMERO
SCUOLA DELL'INFANZIA CALIMERO
DUDOVA 24 A/VIA DEI GELSI 24 A
52474 BRTONIGLA-VERTENEGLIO
                                                           
KLASA: 601-02/20-02/05
UR.BROJ: 2015/04-10-02-20-03
 
 
Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Statuta, čl.50 Dječjeg vrtića Kalimero-Scuola dell'infanzia Calimero, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kalimero -Scuola dell'infanzia Calimero na 13.sjednici (601-02/20-02/05) objavljuje:
 
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
 
 ODGOJITELJ/ICA -  na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica –radi povećanog opsega posla za pedagošku godinu 2020./2021. (od 1.9.2020 godine do 31.8.2021. godine)
 
Uvjeti :
 • Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
 • pasivno poznavanje talijanskog jezika
   
Uz prijavu priložiti:
 • presliku domovnice
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima
  evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen ( na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita)
 • kratak životopis
   
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
   
   Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  i ovjerene preslike traženih dokumenata.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećom aktima Vrtića. Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, te je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
   
  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Kalimero2 --Scuola dell'infanzia „ Calimero“, Dudova ulica 24a/ Via dei Gelsi 24a, 52474 Brtonigla-Verteneglio, s naznakom: „Natječaj za odgojitelja (m/ž)- na određeno „
  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
   
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
   
  Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero Brtonigla –Verteneglio
   
  Brtonigla, 28. srpnja 2020.godine
  Predsjednica Upravnog vijeća
  Marija Buršić 


Oglas na stranicama HZZZ