NJEGOVATELJ/ICA

Oglas je otvoren od 27.7.2020. do 11.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

 • Rad vikendom i praznikom
 • 3i smjene

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA


 • pismena zamolba: 52466 Novigrad, Domovinskih žrtava 14
Uvjeri posloprimac:
Završena osnovna škola


Talijanski jezik
Potreban položen stručni ispit; TEČAJ ZA NJEGOVATELJICE
DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD
52466 NOVIGRAD, DOMOVINSKIH ŽRTAVA 14

KLASA: 112-01/20-01/10
URBROJ:  2105-518-01/01-20-1
Novigrad, 17.07.2020.
 
Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova,  ravnateljica Doma za starije osobe Novigrad, raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
 
1. NJEGOVATELJ /ICA - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 • završena osnovna škola
 • položen tečaj za njegovateljice
 • hrvatsko državljanstvo
 • poznavanje talijanskog jezika
 • bez radnog iskustva
   
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
  - životopis
  - svjedodžba o završenom osnovnoškolskom obrazovanju
  - uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja
  - potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje)
  - dokaz o hrvatskom državljanstvu
  - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
   
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
   
  Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se
  DOMU ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD, Domovinskih žrtava 14, 52466 Novigrad
  sa naznakom «Natječaj za zapošljavanje - ne otvaraj» u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
   
                                                                                                                                                Dom za starije osobe Novigrad
  Casa per anziani Cittanova
 
 

Oglas na stranicama HZZZ