NJEGOVATELJ/ICA

Oglas je otvoren od 17.8.2023. do 18.10.2023.

Broj traženih radnika: 4

Mjesto rada: UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

 • 2 smjene
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag


pisana zamolba: 154. brigade Hrvatske vojske 5, 52470 Umag


Uvjeri posloprimac:

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Talijanski jezik
Potreban položen stručni ispit; TEČAJ ZA NJEGOVATELJA/ICU STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
Nije važno
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG
CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO
ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5
52470 UMAG
OIB: 72427815354
 
U Umagu, 17. kolovoza 2023. godine
 
 
 
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br.157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17, 78/19, 18/22) i članka  43. Statuta Doma, zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, Ravnateljica Doma raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
 
 
 1. NJEGOVATELJ / ICA
  Četiri  (4) izvršitelja (m/ž) na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu
   
  UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:
   
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
 
 
AD 1. NJEGOVATELJ / ICA
 • najmanje osnovnoškolsko obrazovanje i završen program osposobljavanja za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba
 • Posebni uvjeti - poznavanje talijanskog jezika
 • Probni rad – 3 mjeseca
 
Na Natječaj se mogu javiti oba spola.
Na natječaj se mogu javiti i državljani trećih zemalja.
 
U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19).
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju talijanski jezik, uz obvezu da u roku od godinu dana od dana primanja u radni odnos steknu potvrdu o poznavanju istoga.
 
            Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19 )  da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona;
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona.
 Poveznica na Internet stranici Narodnih novina:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555
 
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
odnosno
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 32/19;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
 
Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja) – obična preslika,
 • uvjerenje o završenom tečaju za Njegovatelja starijih i nemoćnih osoba
 • dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)- obična preslika
 • elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
             
Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos – ne otvaraj“
 
           

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.

           
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
 
Oglas je otvoren 60 (šezdeset)  dana od dana objave na mrežnim stranicama
www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr; www.burza rada hr  te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“  Umag, Burzi rada i  HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom obavijesti o ishodu natječaja i/ili prijemu na rad izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa.
 
 

Ravnateljica:
 
____________________
  Diana Lekić, dipl. oec.
 


Opis posla:
 • obavlja poslove zbrinjavanja i njege korisnika; obavlja osobnu higijenu korisnika (umivanje, pranje, češljanje, presvlačenje, rezanje noktiju, šišanje, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja, kupanje korisnika)
 • svakodnevno presvlači i namješta krevete; donosi i odnosi posude za obavljanje fizioloških potreba i vrši dezinfekciju istih i dezinfekciju radnih površina
 • vrši prevenciju kod dekubitusa, mjeri temperaturu
 • vrši podjelu obroka, hrani nepokretne korisnike, provodi postupke enteralne prehrane (hranjenje per os, preko hranidbene sonde, gastrostome), vrši skupljanje posuđa na odjelu zdravstvene njege
 • provodi higijenu i dezinfekciju okoliša korisnika
 • provodi postupke higijene i njege održavanja stoma, kateteriziranog  mokraćnog mjehura i oboljele usne šupljine
 • brine o osobnim stvarima korisnika i sudjeluje u izradi popisa stvari umrlog korisnika
 • vrši njegu umirućeg korisnika i postupa s umrlim u skladu s procedurom; obavlja poslove vezane uz otpremu umrlog  korisnika
 • preuzima rublje, posteljinu i odjeću korisnika i odnosi na pranje
 • priprema i/ili prati korisnike na preglede i/ili na bolničko liječenje
 • brine se za human odnos prema korisniku i razvija dobre međuljudske odnose
 • sudjeluje i provodi primopredaju službe za njegovatelje i bolničare, pisanim i usmenim putem, radi u smjenama
 • obavezno evidentiranje pruženih usluga korisniku u „Sestrinskom sustavu“ (Nurse Tab) i u programu „Domek“,modul medicinski odjel, prema potrebi
 • sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite
 • obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela i Ravnatelja
 

Oglas na stranicama HZZZ