MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (PRVOSTUPNIK)

Oglas je otvoren od 30.1.2024. do 30.6.2024.

Broj traženih radnika: 30

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola

Uvjeri posloprimac:

 • viša medicinska sestra tehničar
 • medicinska sestra/tehničar opće njege

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Nije važno
JAVNI NATJEČAJ                                                  
Klasa: 100-01/24-01/032. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme -  s probnim radom od 2 (dva) / 3 (tri) mjeseca
 • Medicinska sestra/tehničar opće njege / Medicinska sestra/tehničar (prvostupnik) u Općoj bolnici Pula – 30 izvršitelja
 
Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2.:
 • Odgovarajuća stručna sprema
 • Najmanje godinu dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju obvezu obavljanja pripravničkog staža)
 • Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji  za natječaj potrebno je priložiti: 
 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 6. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 
Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
 
Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama te oglasnoj ploči Opće bolnice Pula dana 30.01.2024. godine.
Prijave na natječaj zaprimaju se u periodu od 152 dana od dana objave natječaja, zaključno sa 30.06.2024. godine.
 
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Santoriova ulica 24a, 52100 Pula ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@obpula.hr sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti radno mjesto za koje se prijavljuje i KLASU natječaja.
 
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
 
Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf        
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula.
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o održavanju psihološkog testiranja / razgovora će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.
 
Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Oglas na stranicama HZZZ