MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA

Oglas je otvoren od 28.7.2020. do 6.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: BRTONIGLA-VERTENEGLIO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne

Vrsta zaposlenja:

Radno vrijeme: 8 sati tjedno

Uvjeri poslodavac:
Dječji vrtić Kalimero - Scuola d'infanzia Calimero


 • pismena zamolba: Dudova 24 a, 52474 Brtonigla
 • e-mailom: info@vrtic-kalimero.hr
Uvjeri posloprimac:
Viša ili prvostupanjska


Talijanski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
DJEČJI VRTIĆ KALIMERO
SCUOLA DELL'INFANZIA CALIMERO
DUDOVA 24 a/VIA DEI GELSI 24a
52474 BRTONIGLA - VERTENEGLIO
 
Klasa : 601-02/20-02/05
Ur.broj: 2105 /04 -10- 02-20-05
 
Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Statuta, čl.50 Dječjeg vrtića Kalimero-Scuola dell'infanzia Calimero, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kalimero -Scuola dell'infanzia Calimero na 13.sjednici (601-02/20-02/05) objavljuje:
 
NATJEČAJ
za prijem na radno mjesto:
 • ZDRAVSTVENI VODITELJ – MEDICINSKA SESTRA-  1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 % radnog vremena).
Uvjeti :
 • VŠS - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima - sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107 107 i 94/ l3). te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću NN 133/97).
 • poznavanje talijanskog jezika
   
   Uz prijavu treba priložiti :
 • prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu
-  životopis
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
-  preslika domovnice
-  potvrda o položenom stručnom ispitu
-  presliku osobne iskaznice i potvrda o OIB-a
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama za             mirovinsko osiguranje (ne starije  od 6.mjeseci od objave natječaja).
- liječničku potvrdu o sposobnosti za rad ili presliku sanitarne iskaznice ako je već u radnom odnosu u vrtiću
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- potvrdu nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja)da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećom aktima Vrtića. Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Vrtića, te je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: Dječji vrtić „Kalimero“ -Scuola dell'infanzia „Calimero“, Dudova ulica 24a/ Via dei Gelsi 24a, 52474 Brtonigla-Verteneglio, s naznakom:“Natječaj za zdravstvenog voditelja -medicinska sestra",
 u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
 
 
Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata, te poništiti natječaj. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i „Dječjeg vrtića „Kalimero“ -Scuola dell'infanzia „Calimero“ Brtonigla –Verteneglio .
O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
U Brtonigli 28.srpnja 2020.godine
 
UPRAVNO VIJEĆE DjEČJEG VRTIĆA“ KALIMERO“
SCUOLA DELL'INFANZIA „ CALIMERO“
BRTONIGLA-VERTENEGLIO
 
 

Oglas na stranicama HZZZ