MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

Oglas je otvoren od 10.6.2022. do 11.8.2022.

Broj traženih radnika: 3

Mjesto rada: UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

 • 3i smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag


pisana zamolba: DOM ATILIO GAMBOC UMAG, 154. brigade Hrvatske vojs


Uvjeri posloprimac:
medicinska sestra/medicinski tehničar


Srednja škola 4 godine
Talijanski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
Nije važno
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG
CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO
ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5
52470 UMAG
OIB: 72427815354
 
U Umagu, 10. lipnja 2022.godine
 
 
           Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19) i članka  43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
 
 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
  Tri (3) izvršitelja  (m/ž) na puno neodređeno radno vrijeme
   
  UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:
   
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
 
AD 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
 • Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili stručni studij sestrinstva
 • Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu
 • Probni rad – 3 mjeseca
 
POGODNOSTI:
Osim stimulativnih primanja kandidatima koji ne žive na području grada Umaga, Poslodavac nudi i sufinanciranje troškova smještaja do iznosa od 1.500,00 kn mjesečno.
U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19).
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.
            Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
 
Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
 • dokaz o radnom stažu - potvrda HZMO-a te i/ili Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima
 • dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu
 • dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika
 • dokaz o položenom stručnom ispitu i presliku važeće licence
 • položen vozački ispit „B“ kategorije ( preslika vozačke dozvole)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od dana objave natječaja)
 • privola za prikupljanje podataka
   
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17, 98/19;84/21) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.
   
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
   
  Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   
   Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
              Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati isključivo poštom na adresu:
  Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
  Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
  52470 Umag
  „Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos Medicinska sestra/tehničar – ne otvaraj“
   
              U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
  Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
            Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Natječaj je otvoren 60  (šezdeset) dana od dana objave na mrežnim stranicama
www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr  te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“  Umag i HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                              Ravnateljica Doma
 
____________________
  Diana Lekić, mag. oec.

Opis posla:
 • Osim stimulativnih primanja kandidatima koji ne žive na području grada Umaga, Poslodavac nudi i sufinanciranje troškova smještaja do iznosa od 1.500,00 kn mjesečno.
 • provodi zdravstvenu njegu prema planu i programu procesa
  zdravstvene njege
 • vrši njegu nepokretnih, teže pokretnih i inkontinentnih korisnika ili korisnika sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba
 • dijeli terapiju po nalogu liječnika i glavne sestre; priprema i podjelu medikamentozne enteralne i parenteralne terapije prema uputama liječnika
 • priprema korisnika za specijalističke preglede i bolničko
  liječenje (opća priprema za pojedine pretrage, priprema
  zdravstvene dokumentacije; prema potrebi pratnja korisnika
  na specijalističke preglede i na bolničko liječenje)
 • vodi brigu o užoj okolini korisnika
 • provodi dezinfekciju i sterilizaciju medicinskog pribora
  (med.instrumenata) i sanitetskog materijala
 • poduzima mjere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija
 • vodi potrebne sestrinske dokumentacije i evidencije (sestrinska  lista, ostale propisane domske evidencije)
 • obavezno evidentiranje pruženih usluga korisniku u „Sestrinskom sustavu“ (Nurse Tab) i u programu „Domek“, modul medicinski odjel
 • sudjeluje u radu s liječnikom opće medicine i ugovornim
  specijalistima
 • sudjeluje kod dolaska korisnika u Dom ili njegovog odlaska iz Doma (upoznavanje s kućnim redom)
 • sudjeluje i provodi primopredaju službe pisanim i usmenim putem
 • brine se za human odnos prema korisniku i razvija dobre međuljudske odnose
 • prepoznaje hitna stanja i daje prvu stručnu pomoć - u noćnoj smjeni obvezni su redoviti obilasci korisnika po sobama i pregled zajedničkih prostorija korisnika
 • samostalno provodi obvezatno stručno usavšavanje
 • hrani nepokretne korisnike; pomaže korisniku – bolesniku u stjecanju zdravstvenih navika; pruža prvu pomoć do dolaska liječnika
 • vrši previjanje, toaletu rana i dekubitusa
 • provodi postupak s umrlim korisnikom u skladu s procedurom
 • obavlja pismenu i usmenu primopredaju službe pri smjenama
 • pohranjuje odjeću, obuću, novac i dragocjenosti korisnika
  (uz zapisnik)
 • sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite
  obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela i Ravnatelja
   


Oglas na stranicama HZZZ