MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

Oglas je otvoren od 26.7.2019. do 24.10.2019.

Broj traženih radnika: 14

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
OPĆA BOLNICA PULA


 • pismena zamolba: Aldo Negri 6, 52100 Pula
Uvjeri posloprimac:

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
OPĆA BOLNICA PULA  
OSPEDALE GENERALE DI POLA
 
JAVNI NATJEČAJ
Ur.broj: 7/19/19
 
 1. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme -  s probnim radom od 2 (dva) / 3 (tri) mjeseca
   
           a) Medicinska sestra/tehničar opće njege / Medicinska sestra/tehničar (prvostupnik/ca) u Općoj bolnici Pula – 15 izvršitelja

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 1.:
 • Odgovarajuća stručna sprema
 • Najmanje godinu dana radnog iskustva u struci
 • Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji  za natječaj potrebno je priložiti:
 1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo
   
Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 26.07.2019. godine.
Prijave na natječaj zaprimaju se u periodu od 90 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključnop sa 24.10.2019. godine.
 
Sve zamolbe zaprimljene tijekom 90 dana važeće su za vrijeme trajanja cijelog natječaja. Kandidati mogu biti birani više puta po istom natječaju odnosno, ukoliko tijekom natječaja prestane potreba za zamjenom radnika za koju su prethodno izabrani, po istom natječaju mogu biti ponovno birani.
Tijekom trajanja roka od 90 dana razgovori se mogu obaviti više puta. Termini razgovora biti će objavljeni 5 dana prije održavanja na web stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/ te će biti pozvani svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natjeačaja, čije su prijave zaprimljene do dana objavljivanja obavijesti o održavanju razgovora.
 
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/.
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Aldo Negri 6, 52100 Pula (upravna zgrada, I kat), sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti broj natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih-podataka.pdf
 
Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Oglas na stranicama HZZZ