LEKTOR/ICA - POLJE FILOLOGIJA

Oglas je otvoren od 17.7.2020. do 17.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Drugi oblici rada

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


  • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula
Uvjeri posloprimac:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Nije važno
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor

 
  1. Filozofski fakultet u Puli:
  • jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje lektora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (za korejski jezik)

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;
c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);
d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)
 
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.
Prijava s dokumentacijom dostavlja se u pisanom i digitalnom obliku.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Oglas na stranicama HZZZ