KONOBAR /ICA

Oglas je otvoren od 23.12.2019. do 20.2.2020.

Broj traženih radnika: 18

Mjesto rada: FAŽANA-FASANA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; sezonski

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI


 • pismena zamolba: 52212 Fažana, Brionska 10
Uvjeri posloprimac:

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

1 godinu
KLASA:112-01/19-01/15
URBROJ:2168/01-53-68-09-19-02
 
Na temelju članka 5. stavka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu „Nacionalni park Brijuni“ od 26. travnja 2018. godine te Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za Javnu ustanovu „Nacionalni park Brijuni“ od 10. srpnja 2019. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, dana 23. prosinca 2019. godine objavljuje
 
O G L A S
za prijam zaposlenika u radni odnos
na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2020. godine
 
opis poslova: konobar/ica
 • SSS – ugostiteljske ili druge odgovarajuće struke
 • ispit iz higijenskog minimuma
 • 1 godina radnog iskustva
 • znanje dva strana jezika

KANDIDATI SU UZ PRIJAVU DUŽNI PRILOŽITI:
 • životopis, uz naglasak na radno iskustvo
 • dokaz o stručnoj spremi - preslik svjedodžbe ili diplome,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (preslik ugovora i slično),
 • preslik osobne iskaznice, 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N/N br. 12/17) dužni su uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta oglasa i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obavješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.
 
Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima oglasa. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa, dostaviti najkasnije do 20. siječnja 2020. godine, na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, 52212 Fažana, Brionska 10. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. 
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru objavom na mrežnoj stranici Ustanove.
 

Oglas na stranicama HZZZ