IZVANREDNI/A PROFESOR/ICA - POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

Oglas je otvoren od 31.7.2019. do 30.8.2019.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


  • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula
Uvjeri posloprimac:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Nije važno
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
  1. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnog područja znanost (8.), polja: 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti, 5.04.02 informacijski sustavi i informatologija i 5.07. pedagogija, 5.07.01 opća pedagogija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
a) životopis;
b) presliku odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;
c) prijepis ocjena ili dopunska isprava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; (za izbore u suradnička zvanja);
d) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;
e) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;
f) presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
h) motivacijsko pismo (za izbore u suradnička zvanja)
 
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".    

Oglas na stranicama HZZZ