DOMAR/KA - ČUVAR/ICA

Oglas je otvoren od 30.7.2020. do 6.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


  • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula
Uvjeri posloprimac:
Srednja škola 4 godine


1 godinu
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
2. Za izbor zaposlenika na radno mjesto II vrste – ostala radna mjesta II. vrste – domar/čuvar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu - jedan izvršitelj uz probni rad od tri (3) mjeseca;
Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili SSS tehničkog usmjerenja, položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja, 1 godina radnog staža u struci,
  

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
  • životopis;
  • presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
  • domovnicu (presliku);
  • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).
  • dokaz o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
  • motivacijsko pismo.
 
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Link na stranicu Ministarstva hrvatskih bra­nitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmena provjera znanja iz područja visokog obrazovanja i intervju a za pristupnike pod točkom 4. i provjera znanja iz talijanskog jezika.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03.) .
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez navođenja razloga poništenja.
Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Oglas na stranicama HZZZ