DJELATNIK/CA ZA ZAŠTITU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Oglas je otvoren od 16.7.2021. do 26.7.2021.

Broj traženih radnika: 3

Mjesto rada: FAŽANA-FASANA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI


pisana zamolba: Brionska 10, 52212 Fažana


Uvjeri posloprimac:
Srednja škola 4 godine


1 godinu
JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN JE U NARODNIM NOVINAMA BR. 81/2021 OD 16.07.2021.G. I OTVOREN JE DO 26.07.2021. GODINE.
 
KLASA:112-01/21-01/15
URBROJ:2168/01-53-68-09/03-21-2

 
Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17 i 47/18), članka 21. stavka 2. podstavka 14. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«, kao i temeljem članka 134. stavka 1. podstavka 7. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) članka 14. stavka 1. podstavak 7. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«, te Odluke Upravnog vijeća od 29. travnja, dana 16. srpnja 2021. godine, ravnatelj Ustanove raspisuje
 
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnosB.  NA ODREĐENO VRIJEME

 
 1. DJELATNIK ZA ZAŠTITU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA3 izvršitelja (na razdoblje od godinu dana)

Uvjeti:
 • srednja stručna sprema – poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke
 • 1 godina radnog iskustva
   
   
  KANDIDATI SU UZ PRIJAVU DUŽNI PRILOŽITI:
 1. životopis
 2. preslik svjedodžbe
 3. preslik osobne iskaznice
 4. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“)

 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obavješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima natječaja. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti najkasnije u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, 52212 Fažana, Brionska 10. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru objavom na mrežnoj stranici Ustanove.
                                                                                                             
Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.
 
Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
 
Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“
 

Oglas na stranicama HZZZ