DIREKTOR/DIREKTORICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Oglas je otvoren od 19.8.2019. do 27.8.2019.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: BALE-VALLE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada: Smjena - prijepodne

Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
FORLANETTE d.o.o. za turizam, usluge, razvoj i turistička agencija


  • najava na telefon: 052 824303
  • pismena zamolba: Bale, Trg Tomaso Bembo 1
Uvjeri posloprimac:

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Talijanski jezik
Kategorija B
5 godina
U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i sukladno članku 9 . Izjave o osnivanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za turizam, usluge, razvoj i turistička agencija, Skupština Društva dana 19.kolovoza 2019. godine raspisuje
                                                     JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o.


Broj izvršitelja: 1
Naziv radnog mjesta: direktor/direktorica
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke i 1 godinu radnog iskustva u struci (odnosno prije VSS), ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik građevinske struke (odnosno prije VŠS) i 5 godina radnog iskustva u struci,
- da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ( NN. br. 111/93; 94/99;52/00; 118/03; 107/07; 146/08; 137/09; 125/11; 152/11; 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19).
- da ne postoji sukob interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15).,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja,
– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

-životopis,
 -presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (npr. presliku osobne iskaznice, presliku putovnice i
dr.)
-dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
-dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od
dana objave natječaja,
 -potvrdu o radu u struci i rukovodećim poslovima (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr., koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kandidatkinja obavljao/la i vremenska razdoblja u kojem je kandidat/kandidatkinja obavljao/la navedene poslove),
 -potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (izvornik)
-izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i izjavo o nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa,
-dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije,
 -plan rada i razvoja trgovačkog društva za četverogodišnje razdoblje.

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu. Sa odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklapa se ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima i ugovor o radu na mandatno razdoblje uz mogućnost reizbora.

Probni rad traje 6 mjeseci.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53.Zakona o radu NN broj 93/14.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17).

Kandidat/kandidatkinja koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te ostvaruje to pravo u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prilikom odabira kandidata/kandidatkinje postupit će se i sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17).

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina.)

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Forlanette d.o.o., Bale, Trg Tomaso Bembo 1, s naznakom:“za Javni natječaj-izbor i imenovanje direktora/direktorice-ne otvaraj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatu izbora u roku od 10 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava. Skupština zadržava pravo da ne prihvati nijednu od pristiglih ponuda ili da poništi natječaj.

Prijavom na javni natječaj kandidati daju suglasnost društvu Forlanette d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka imenovanja člana uprave društva.

Jedini član FORLANETTE d.o.o./Skupština Društva
Predsjednik
Edi Pastrovicchio
 

Oglas na stranicama HZZZ