DIPLOMIRANI/A KNJIŽNIČAR/KA - KATALOGIZATOR/ICA - KLASIFIKATOR/ICA - INFORMATOR/ICA - INVENTARIZATOR/ICA

Oglas je otvoren od 31.7.2020. do 8.8.2020.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA


 • pismena zamolba: Sv. Ivana 1/A, 52100 Pula
Uvjeri posloprimac:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
3 godine
Na temelju članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Pula, od 10. srpnja 2019. godine, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Pula, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, na radnom mjestu diplomirani/na knjižničar/ka – katalogizator/ica – klasifikator/ica – informator/ica – inventarizator/ica  kako slijedi:
 
a) - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2021.  uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 
Opis poslova sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Gradske knjižnice i čitaonice Pula: Stručno obrađuje knjižničnu građu samostalno ili uz pomoć centralizirane obrade (katalogizacija, klasifikacija), obavlja predmetnu obradu knjižnične građe, priprema informativne biltene, biltene prinova i anotacije, vodi međuknjižničnu posudbu, obavlja složenije informacijske poslove, sudjeluje u nabavi knjižnične građe, sudjeluje u radu raznih seminara, znanstvenih savjetovanja iz knjižnične djelatnosti, organizira književne tribine, izložbe i ostale oblike promoviranja knjige, prati natječaje vezane uz knjižničnu djelatnost i prijavljuje projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini, educira korisnike za korištenje svih izvora informacija, ažurira web stranice Knjižnice.
Upisuje korisnike, zadužuje i razdužuje posuđenu knjižničnu građu i tiskovine, tehnički obrađuje knjige i brine o smještaju građe na police, vodi statistiku posudbe tiskovina, obavlja informacijske poslove, obavlja poslove fotokopiranja.  Naplaćuje članarinu, zakasninu i ostalo, brine o novcu u blagajni te polaže dnevni utržak u računovodstvo.
Preuzima knjige i drugu građu putem dostavnica i računa, usklađuje dostavnice i račune s dobavljačima i računovodstvom, preuzima darovanu građu i brine o distribuciji, vrši inventarizaciju i tekuću inventarnu kontrolu knjižnične građe, sudjeluje u reviziji i otpisu građe, ažurira podatke za web stranice knjižnice, te obavlja ostale poslove iz djelokruga rada ili po nalogu ravnatelja.

Opći uvjeti:
 • punoljetnost i
 • hrvatsko državljanstvo

Posebni uvjeti:
 • magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  ili
  magistar/ra ili stručni specijalist druge struke, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 • znanje 1 stranog jezika,
 • ECDL start certifikat,
 • radno iskustvo na knjižničnim poslovima najmanje 3 godine.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku: 
 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenom traženom stupnju obrazovanja,
 4. uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema,
 5. ugovor o radu ili potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo radno iskustvo na knjižničnim poslovima najmanje tri godine,
 6. dokaz o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara,
 7. dokaz o posjedovanju ECDL start certifikata,
 8. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 
Dokumenti prikupljeni putem sustava e – Građani smatraju se izvornikom.
 
Sukladno članku 13. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“, broj 28/11, 16/14, 60/14 – Ispr. i 47/17) natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara uz obvezu polaganja istog u propisanom roku.
 
Na natječaj se mogu javiti i osobe koje ne posjeduju ECDL start certifikat uz obvezu polaganja istog u propisanom roku.
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete moguće je provesti jedan oblik testiranja, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni telefonski ili elektroničkim putem. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu sukladno posebnom zakonu. Dokumentacija se dostavlja u presliku.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s članku 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.
Navedeno na poveznici https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052
 
Javni natječaj vrijedi 8 dana od objave istog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta javnog natječaja (u izvorniku ili ovjerenom presliku) potrebno je dostaviti na adresu Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Sv. Ivana 1/A, Pula, s napomenom „Za natječaj“, ili osobno u upravu Knjižnice u uredovno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.
 
Nepravovremene prijave i prijave koje ne zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaj neće se razmatrati, a o rezultatima istog kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Dokumentacija dostavljena u presliku neće se vraćati.
Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja, bez obveze obrazlaganja navedene odluke.

Oglas na stranicama HZZZ