ASISTENT/ICA

Oglas je otvoren od 15.7.2020. do 14.8.2020.

Broj traženih radnika: 2

Mjesto rada: POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada: Smjena - prijepodne

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM


  • pismena zamolba: Karla Huguesa 8, 52440 Poreč
Uvjeri posloprimac:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • powerpoint

Kategorija B
Nije važno
Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Poreč, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za zapošljavanje:
1. na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti  i to izborom:
- doktoranda  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena – BIONUTRIVINE“ (UIP-2019-04-7370), s obavezom upisa poslijediplomskog doktorskog studija.
Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Poljoprivredne znanosti“ iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na navedeni doktorski studij.
Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u području biotehničkih znanosti, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu i istraživačkim projektima, objavljeni znanstveni radovi, sudjelovanja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, izvrsno znanje iz područja vinogradarstva i vinarstva, izvrsno znanje o laboratorijskim i  molekularnim tehnikama, iskustvo u provođenju poljskih pokusa, dobre organizacijske vještine, dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu, dobro znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.    
Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju, prijepis ocjena, dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis na navedeni doktorski studij i dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je primjenljivo).
 
2. na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena – BIONUTRIVINE“ (UIP-2019-04-7370), na određeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti  i to izborom:
- doktoranda  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, s obavezom upisa poslijediplomskog doktorskog studija
Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Poljoprivredne znanosti“ iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na navedeni doktorski studij.
Dodatni kriteriji: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu i istraživačkim projektima, objavljeni znanstveni radovi, sudjelovanja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, aplikativna znanja iz područja valorizacija biomase i proizvodnje biougljena, izvrsno znanje o laboratorijskim analizama iz područja ishrane bilja, iskustvo u provođenju poljskih pokusa i radu u kolekcijskim nasadima, dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu, dobro znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije. 
Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju, prijepis ocjena, dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis na navedeni doktorski studij i dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je primjenljivo).

 
3. stručnog suradnika na projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na H2020 projektu „Sustainable plant protection transition: a global health approach (SPRINT)“. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca.
Uvjeti: VSS stečena prema ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih ili prirodnih znanosti, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku diplome i dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta (ukoliko je primjenjivo).
 
4. stručnog suradnika na projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu „KK.05.1.1.02.0030 - WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 31 mjesec, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca.
Uvjeti: VSS stečena prema ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij poljoprivrede, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku diplome i dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta (ukoliko je primjenjivo).
 
5. stručnog suradnika za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica, za rad u Tehnologijsko-razvojnom centru. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 7 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca.
Uvjeti: VSS stečena prema ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku diplome i dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta (ukoliko je primjenjivo).
 
Pristupnici na jedno od naprijed navedenih radnih mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu, moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
U slučaju potrebe, za pojedino radno mjesto provest će se testiranje znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i razgovor s kandidatom. Obavijest o testiranju dostavit će se kandidatima na njihovu e-mail adresu. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom u postupku.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Institut za poljoprivredu i turizam kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se  i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe  natječajnog postupka  sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su o tome dostaviti odgovarajuće dokaze. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja  prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu, dostupne na internetskoj adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava na natječaj za radna mjesta pod 1., 2. i 3.  je 30 dana, a za radna mjesta pod 4. i 5. rok je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto pod brojem__(navesti redni broj radnog mjesta).

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke, objavom putem web stranice Instituta www.iptpo.hr.
 
 
URBROJ: 0147-20-504
Poreč,  13. srpnja 2020.
                                                                      
Institut za poljoprivredu i turizam
                       Ravnatelj
 
       dr. sc. Dean Ban
 
 
 
 

Oglas na stranicama HZZZ