2. STRUČNI/A REFERENT/ICA (MJESTO RADA RABAC)

Oglas je otvoren od 16.7.2021. do 26.7.2021.

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja:

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture


pisana zamolba: Lučka kapetanija Pula, Riva 18, Pula


Uvjeri posloprimac:
Srednja škola 4 godine


1 godinu
Temeljem članka 61. stavak 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 57. Zakona o lučkim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od  26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, a u svezi s oglasom KLASA: 112-01/21-01/26, URBROJ: 530-02-1-1-21-8 od 11. svibnja 2021. godine objavljenim 20. svibnja 2021. godine na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave te djelomično obustavljenim  Odlukom KLASA: 112-01/21-01/26, URBROJ: 530-02-1-1-21-37 od 5. srpnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ponovno raspisuje
 
 
O G L A S
 
 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radna mjesta kako slijedi:
 
 
UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE                                          
 
I.   LUČKA KAPETANIJA PULA
Odjel za upravne poslove
     
   
1. stručni referent (mjesto rada: Rovinj) - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine
    
2. stručni referent (mjesto rada: Rabac) - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine

 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke te gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a za pomorsku struku ili prometnu struku – vodni smjer odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i plovidbena služba u trajanju od najmanje šest mjeseci,
 • poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata,
 • položen državni ispit odgovarajuće razine
   
   
  II.  LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
  Odjel za upravne poslove
 
3. stručni referent (mjesto rada: Punat) - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine
 
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tehničkeili društvene struke te gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a za pomorsku struku ili prometnu struku – vodni smjer odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i plovidbena služba u trajanju od najmanje šest mjeseci,
 • pasivno razumijevanje engleskog jezika,
 • poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata,
 • položen državni ispit odgovarajuće razine
   
   
  III.  LUČKA KAPETANIJA ZADAR
  Odjel za upravne poslove
   
  4. stručni referent (mjesto rada: Biograd n/M) - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine
   
  5. stručni referent (mjesto rada: Pag)  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine
   
  Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke te gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a za pomorsku struku ili prometnu struku – vodni smjer odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i plovidbena služba u trajanju od najmanje šest mjeseci,
 • pasivno razumijevanje engleskog jezika,
 • poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata,
 • položen državni ispit odgovarajuće razine
   
   
Službenici zaposleni na određeno vrijeme na radnim mjestima iz ovog Oglasa mogu biti po potrebi službe premješteni na drugo radno mjesto odnosno mjesto rada koje je različito od mjesta rada utvrđenog ovim Oglasom, a sukladno odredbama članka 76. Zakona o državnim službenicima.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Osobe koje se prijavljuju za više radnih mjesta dužne su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima te navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
 
Kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu na Prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.gov.hr (pod rubrikom –  Natječaji – Prijam u državnu službu).
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu/Prijavni obrazac, kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. presliku svjedodžbe o završnom radu ili svjedodžbe o položenoj državnoj maturi[1],
 4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ista ne sadrži potrebne podatke),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima (presliku ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove ili presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto ili presliku ugovora o djelu pri državnom tijelu ili pomorske knjižice ili dr.) [2],
 6. presliku pomorske knjižice (dužni su dostaviti samo kandidati/kinje koji/e dokazuju plovidbenu službu);
 7. dokaz da je podnositelj prijave učio engleski jezik (presliku svjedodžbe škole stranih jezika ili presliku svjedodžbe srednje škole iz kojih je vidljivo da je podnositelj učio engleski jezik ili dr.) – osim za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.;
 8. dokaz o promjeni imena ili prezimena (ako je osoba mijenjala ime ili prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni imena ili prezimena - vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela).
   
 9. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine (ako je kandidat/kinja položio/la isti).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr neposredno ili poštom na sljedeće adrese:
 
 • za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Pula: Lučka kapetanija Pula, Riva 18, Pula
 • za radno mjesto u Lučkoj kapetaniji Rijeka: Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, Rijeka
 • za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Zadar: Lučka kapetanija Zadar, Gaženička cesta 28, Zadar
   
           Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana.
Komisije za provedbu oglasa imenuje ministar mora, prometa i infrastrukture. Komisije utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste poziva na razgovor (intervju).
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.gov.hr. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
            Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mup.gov.hr i mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
                                                                       
 
[1] Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj
 
2 Napominjemo da je dokaze pod točkama 4. i 5. potrebno je dostaviti kumulativno.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 4. treba biti vidljivo da je kandidat bio prijavljen na poslove za koje je potrebna stručna sprema koja je navedena u ovom oglasu u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 5. trebaju biti vidljivi poslovi za koje je potrebna predmetna stručna sprema i vrijeme obavljanja tih poslova koje ne može biti kraće od zahtijevanog u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto u ovom oglasu


Oglas na stranicama HZZZ